Algemene voorwaarden
01-01-2020 - Versie 1

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Creadle, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort onder nummer 69245851. Mocht je vragen hebben, dan kan je contact opnemen via daniel@creadle.nl Creadle heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Artikel 1 - Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Creadle opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;

1.2 Creadle: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

 

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Creadle en een Opdrachtgever waarop Creadle deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Creadle, voor de uitvoering waarvan door Creadle derden dienen te worden betrokken.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Creadle en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes van Creadle zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 14 dagen na de datum van de offerte, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Creadle. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

3.2 Creadle kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.3 In offertes van Creadle genoemde levertijden en andere voor door Creadle te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële Opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

3.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij expliciet anders aangegeven.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Creadle niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6 Creadle is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële Opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk wordt bevestigd.

 

Artikel 4 - Contractduur

4.1 De overeenkomst tussen Creadle en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 5 - Leveringstermijn

5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Creadle derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Creadle dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.2 De door Creadle opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit zijn. Creadle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Creadle is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.3 Creadle zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.4 Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

5.5 Creadle is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.6 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Creadle de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 6 - Levering

6.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Creadle aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Creadle worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Creadle zijn verstrekt, heeft Creadle het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Creadle ter beschikking heeft gesteld. Creadle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Creadle is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte

onjuiste en / of onvolledige gegevens.

6.2 De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

6.3 Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn

6.4 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Creadle zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

 

Artikel 7 - Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

7.1 Bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele administratiekosten, transporten verzendkosten en andere heffingen.

7.2 Tenzij anders overeengekomen, zal het door Creadle in rekening te brengen honorarium bestaan uit het aantal voor Opdrachtgever gewerkte uren, vermenigvuldigd met de gebruikelijke uurtarieven van Creadle.

7.3 Tenzij anders overeengekomen heeft Creadle het recht om steeds 50% van de overeengekomen vergoeding direct na totstandkoming van de overeenkomst en het resterende bedrag na uitvoering daarvan te factureren. Het staat Creadle vrij vergoeding voor reeds voltooide onderdelen van de overeenkomst en gemaakte kosten tussentijds te factureren.

7.4 Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur genoemde termijn en bij gebreke van een 3 dergelijke termijn binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

7.5 Indien Creadle bij de uitvoering van de opdracht in eigen naam derden inschakelt, worden de kosten voor de door de derde geleverde goederen en/of diensten in rekening gebracht bij Opdrachtgever, eventueel vermeerderd met een overeengekomen bureauopslag.

7.6 Als Opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. De opdrachtgever is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Creadle. Bij een factuurbedrag tot €250 zullen deze kosten €35 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
- 15% over de eerste €2500;
- 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
- 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
- 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
- 0,5% over het overige deel.

7.7 Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat binnen een daartoe door Creadle gestelde redelijke termijn is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan ter beschikking gestelde materialen te gebruiken en komen alle aan Opdrachtgever verleende gebruiksrechten te vervallen.

7.8 Indien Opdrachtgever een opdracht of overeenkomst voortijdig geheel of gedeeltelijk beëindigt, zijn alle overeengekomen vergoedingen en andere vorderingen van Creadle op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

 

Artikel 8 - Wijziging overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan heeft dit consequenties voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan dientengevolge worden verhoogd of verlaagd. Creadle zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8.2 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, is Creadle gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor schriftelijk akkoord is gegeven door de binnen Creadle bevoegde persoon en de Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de voor de gewijzigde uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het nieuw te bepalen tijdstip waarop geleverd zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst is geen wanprestatie van Creadle en kan voor de Opdrachtgever geen grond zijn om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

8.3 Zonder daarmee in gebreke te blijven, kan Creadle een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

Artikel 9 - Ontbinding

9.1 Creadle is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Creadle ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Creadle kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

9.2 Voorts is Creadle bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid niet van Creadle kan worden gevergd.

9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Creadle op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Creadle de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4 Indien Creadle tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden

tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

9.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Creadle gerechtigd tot opeisen van een compensatie, daaronder begrepen de kosten, door aanvankelijke opdracht direct en indirect ontstaan.

9.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Creadle gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht, zie ook 9.5.

9.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Creadle, zal Creadle in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Creadle extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Creadle anders aangeeft.

9.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldensanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Creadle vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Creadle op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9.9 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan afvoer- en aanleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10 - Overmacht

10.1 Creadle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling noch in het algemeen verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Creadle geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Creadle niet in staat is zijn Algemene Voorwaarden Creadle verplichtingen na te komen. Creadle heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Creadle zijn verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Creadle kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4 Voor zover Creadle ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Creadle gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

11.1 Het door in het kader van de overeenkomst Creadle geleverde blijft eigendom van Creadle totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Creadle gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

11.2 Het door Creadle geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

11.3 Het eigendom van door Creadle verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Creadle, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Creadle hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Creadle gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

11.4 Voor het geval Creadle zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Creadle en door Creadle aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Creadle zich bevinden en deze terug te nemen.

11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Creadle zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 12 - Garantie

12.1 De door Creadle te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Creadle kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

12.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering. Tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Creadle verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

12.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Creadle, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

12.4 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

12.5 Garantie wordt eerst dan verleend wanneer Opdrachtgever aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 13 - Vrijwaring

13.1 De Opdrachtgever vrijwaart Creadle voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Creadle toerekenbaar is. Indien Creadle uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Creadle zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Creadle, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Creadle en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 14 - Intellectuele eigendom

14.1 Creadle behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Creadle heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 15 - Geheimhouding

15.1 Creadle zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Creadle.

 

Artikel 16 - Klachten

16.1 Klachten omtrent de resultaten van werkzaamheden en facturen van Creadle moeten binnen veertien (14) dagen na levering respectievelijk factuurdatum schriftelijk bij Creadle worden ingediend. Met betrekking tot de facturen wordt de betalingstermijn ten gevolge van een dergelijke klacht niet opgeschort.

16.2 Na verloop van voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever haar rechten ter zake verwerkt.

 

Artikel 17 - Overige

17.1 Creadle is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht

18.1 Op elke overeenkomst tussen Creadle en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

18.2 De rechter in de vestigingsplaats van Creadle is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Creadle het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

18.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Contactgegevens

Email: daniel@creadle.nl

Telefoon: +31683008682

Website: www.creadle.nl

 
Privacy verklaring
01-01-2020 - Versie 1

Creadle vindt jouw privacy ontzettend belangrijk. Daarom verwerkt Creadle uitsluitend gegevens die Creadle nodig heeft voor het verbeteren van diensten en wordt er met een zorgvuldige manier omgegaan met de informatie die Creadle over jou en je gebruik van de diensten heeft verzameld. Creadle stelt je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de dienstverlening van Creadle en beschrijft welke gegevens over jouw door Creadle worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Creadle legt je uit op welke wijze gegevens worden opgeslagen, hoe Creadle je gegevens tegen misbruik kan beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jouw aan ons verstrekte persoonsgegevens. Creadle behoudt te allen tijde het recht het privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig het privacyverklaring op deze website. Als je vragen hebt over de privacyverklaring van Creadle kan je contact opnemen, je vindt de contactgegevens onderaan. 

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Creadle heeft te allen tijde het recht de privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je echte altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft op de wijze waarop Creadle reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, ontvang je een email op het adres wat bij Creadle bekend is.

 

Gegevensbewerking

Creadle gebruikt jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij ons verstrekt. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, wel aan derden die aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op de grond van de overeenkomst tussen hen en Creadle. 

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Creadle verwerkt:

- Voor en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Email-adres

- Bankrekeningnummer

 

Creadle verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van jouw betaling, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, je te informeren over wijzigingen van diensten en producten en om diensten bij je af te leveren.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Creadle op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Creadle gedwongen je gegevens te delen, maar zal Creadle binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Creadle bewaart je gegevens totdat je aangeeft dat je niet langer van de diensten gebruik wilt maken. Op de grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Creadle wel facturen met jouw gegevens te bewaren, deze gegevens zal Creadle dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

 

Rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgevend heb jij als klant bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die door Creadle worden verwerkt. In dit stuk lees je welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. Creadle stuurt in het begin kopieën van je gegevens naar het email-adres wat bij Creadle bekend is. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat Creadle jouw gegevens op een verkeerde manier gebruikt. 

 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Creadle laat verwerken en die betrekking hebben op jouw of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. 

 

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Creadle laat verwerken en die betrekking hebben op jouw of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Creadle verwerkt en die betrekking hebben op jouw of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

 

Voor het inzagerecht, Rectificatierecht en recht op beperking van de verwerking geldt dat je een verzoek met een strekking kunt doen aan Daniël Bohus (daniel@creadle.nl) voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 7 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt goedgekeurd wordt er een kopie van alle gegevens gestuurd naar het email-adres wat bij Creadle bekend is. 

 

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Creadle laat verwerken en die betrekking hebben op jouw of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Daniël Bohus (daniel@creadle.nl) voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 7 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt goedgekeurd worden afschriften, kopieën en andere gegevens die Creadle over jou heeft gestuurd aar het email-adres wat bij Creadle bekend is. 

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Als je bezwaar maakt zal Creadle onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zal Creadle afschriften en/of kopieën van gegevens die er zijn verwerkt aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

 

Minderjarig

De website van Creadle heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

voogd. Creadle kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Creadle raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Op die manier voorkom je dat er gegevens over kinderen verzameld wordt zonder de toestemming van de ouders. Als je er van overtuigd bent dat Creadle zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact op (contactgegevens onderaan). Creadle verwijderd dan deze informatie. 

 

Website Creadle

De website van Creadle is gemaakt op de online website dienst Wix. Wix biedt beveiligde HTTPS-toegang tot de meeste onderdelen van hun diensten, de overdracht van gevoelige betalingsgegevens (zoals creditcardnummers) wordt via speciale inkoopformulieren beveiligd via een verbinding met industriestandaard SSL/TLS-encryptie, Wix ontvangt regelmatig een certificering volgens PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). Daarnaast controleert Wix hun systemen regelmatig op mogelijke zwakke plekken en aanvallen en zoekt Wix regelmatig naar nieuwe methoden en diensten van derden om de beveiliging van hun diensten en de bescherming van de privacy van hun bezoekers en gebruikers verder te verbeteren.

 

Cookies

De website van Creadle gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of telefoon. Creadle gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats Creadle cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we inzicht hebben in hoe de website beter kan worden ontwikkeld. Bij jouw eerste bezoek aan de website van Creadle heeft Creadle je al geïnformeerd over het gebruik van cookies  en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan door middel van een pop-up. Je kunt je natuurlijk altijd afmelden voor cookies, dat gaat via je internetbrowser. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je internet browser verwijderen.

 

E-mail

Als je Creadle een bericht stuurt via het contactformulier, email of social media gebruikt Creadle je gegevens alleen voor eigen gebruik. Er worden alleen gegevens gebruikt die jij aan Creadle hebt gegeven. Deze gegevens bestaan uit een voornaam, achternaam, adres, email-adres, telefoon nummer, bedrijfsnaam en of je een klant/leverancier bent. Jouw gegevens worden gebruikt om je berichten te beantwoorden, je een bericht te sturen en correspondentie of facturering. 

 

Marktonderzoek

Om diensten en prestaties te verbeteren kan het voorkomen dat Creadle je via email vraagt om deel te nemen aan een marktonderzoek. Jouw ingevulde informatie gebruikt Creadle voor het marktonderzoek. Deze gegevens gebruikt Creadle anoniem. Je bent niet verplicht deel te nemen aan het marktonderzoek en je kunt op ieder moment het marktonderzoek sluiten. Ingevulde gegevens worden niet aan derde partijen overhandigd en worden niet openbaar gemaakt. 

 

Administratie

Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maakt Creadle gebruik van de dienst Tellow. Creadle deelt je naam, adres, woonplaatsgegevens en details met betrekking tot de facturatie. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je gegevens worden beschermd, verzonden en opgeslagen. Tellow is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Tellow gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Creadle heeft met Tellow een overeenkomst gesloten die de privacy van jouw gegevens zal beschermen.

 

Social media

Als je social media functies gebruikt op de website van Creadle, kan het zijn dat de beheerder van social media Creadle informatie stuurt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielfoto, geslacht en andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Als je dit niet wilt kan je dit veranderen bij de privacy instellingen op je account. Als je bent ingelogd op een pagina die invoeg toepassingen gebruikt, stuurt je browser informatie naar de aanbieder van jou account. Creadle heeft geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling. 

 

Google Analytics

De website van Creadle maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, rapporten over de website activiteit op te stellen voor website exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Creadle wijst je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Privacyverklaring andere websites

Op de website van Creadle zitten links die worden doorverwezen naar andere websites. Creadle is echter niet verantwoordelijk voor een privacyverklaring van deze websites. Voor meer informatie over de privacyverklaring op andere websites verwijst Creadle je naar de betreffende websites. 

 

Contactgegevens

Email: daniel@creadle.nl

Telefoon: +31683008682

Website: www.creadle.nl

 
Cookie verklaring
01-01-2020 - Versie 1

Wat zijn cookies?

De website van Creadle maakt gebruikt van cookies. Deze worden opgeslagen in je computer, telefoon of tablet. Dit wordt aangegeven door middel van een pop-up. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van de website van Creadle (en/of Flash applicaties) wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen.

 

Wil je cookies verwijderen?

Je kunt zelf je cookies verwijderen als je dat wilt. Hiervoor ga je naar je internetbrowser (Google Chrome, Safari etc). Je kan bij de instellingen van je browser ook instellen dat je een bericht krijgt als een website cookies gebruikt. Zo beslis je iedere keer opnieuw of je toestemming wilt geven. Wil je meer weten over cookie instellingen in je browser, dan kan je de helpfunctie van je browser gebruiken.

 

Waarvoor gebruikt Creadle cookies?

Creadle gebruikt cookies voor verschillende doelen:

  • Functionele cookies: om de website gebruiksvriendelijker te maken.

  • Analytische cookies: om het gebruik van de websites te analyseren.

  • Social Media cookies: om webpagina’s via social media te delen.

 

In deze verklaring geeft Creadle aan wat de soort van deze cookies doen. Ook lees je van welke bedrijven cookies op je computer, telefoon of tablet gezet kunnen worden. Voor sommige cookies die Creadle gebruikt, schakelt Creadle namelijk andere bedrijven in, bijvoorbeeld Google. In dat geval verwijst Creadle je naar de website van dat bedrijf. Daar kan je lezen wat dat bedrijf met de informatie doet.

 

Functionele cookies:

Creadle maakt gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijke te maken. Voor deze cookies is je toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter werkt. Creadle kan met deze cookies informatie bewaren, om zo het volgende bezoek efficiënter te laten verlopen.

 

Analytische cookies:

Creadle gebruikt cookies om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kan Creadle de service, dienstverlening, producten en informatie verbeteren. Zo ziet Creadle bijvoorbeeld welke informatie op de website of de app is gezien en waar vervolgens over wordt gebeld. Voor deze cookies is je toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter werkt. De gegevens die Creadle met cookies verzameld wordt niet gedeeld met derden/anderen.

 

Creadle bewaard met deze cookies onder andere de volgende informatie:

  • Hoelang je op de website bent.

  • Welk apparaat je gebruikt, bijvoorbeeld een computer, telefoon of tablet.

  • Via welke advertenties je op de websites bent gekomen.

  • Welke internetbrowser je gebruikt.

 

Social media cookies:

Wil je een pagina delen van Creadle via social media? Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, Instagram of Pinterest? Dan kan je dat doen door te klikken op de social media button op de pagina. Als je op die knop klikt, plaatsen de social netwerken cookies op je computer, telefoon op tablet. Creadle plaatst daarom alleen knoppen als je hier toestemming voor geeft. Met deze cookies kunnen deze social netwerken zien wat je op het internet doet. Welke cookies deze sociale netwerken plaatsen en hoelang de cookies bewaard blijven, hang af van het sociale netwerk wat je gebruikt. Creadle heeft hier geen invloed op. Creadle raadt je aan de privacy verklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, Instagram en Pinterest te lezen.

 

Meer informatie

Wil je meer informatie over cookies? Bekijk dan de pagina van Consuwijzer.

 

Contactgegevens

Email: daniel@creadle.nl

Telefoon: +31683008682

Website: www.creadle.nl